Publikace Knihy na klíč

Rok 2023

Pavel Kerda: Chci prostě zapomenout

obálka

Kniha, již by bylo při troše nadsázky možné označit za svého druhu román s tajemstvím, obsahuje několik zdánlivě nesourodých literárních žánrů. Osudy jejích dvou aktérů se protnou jednoho krásného letního dne na jablonecké přehradě a toto setkání se pro oba brzy ukáže jako osudové. Nejen proto, že jeden před druhým začne otevírat staré rány, jež by přitom každý nejraději vytěsnil z paměti. Do jejich rodícího se vztahu začnou navíc vstupovat události nové, stejně fatální. Jenže ty se hrdinům pro svůj kriminální přesah brzy vymknou z ruky, a bude muset přijít pomoc zvenčí. Próza v mnoha ohledech volně navazuje na autorovu prvotinu Právo rozhodnout (2006). Pracovníci nakladatelství knihu zpracovali na zakázku autora, který ji vydal vlastním nákladem.

Fotografie na obálce a na frontispisu Josef Brožek. Jazyková redakce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 236 s. ISBN 978-80-11-02698-1.

Rok 2009

Eurolingua & Eurolitteraria 2009

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Výkonní redaktoři Václav Lábus, Kateřina Váňová. Redakce Milada Hirschová, Jiří Chocholoušek, Naděžda Kvítková, Petr Mareš, Alex Röhrich, Zdeněk Šanda, Eva Štědroňová, Vojtěch Veselý. Sazba a grafické práce Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 412 s. ISBN 978-80-7372-544-0.

Cyril Höschl: Eseje o mechanice

obálka s matematickým motivem

Kniha je souborem inspirativních úvah o aplikované mechanice a jejím historickém vývoji. Autor v ní také podává řešení neobvyklých úloh z teorie i praxe a upozorňuje na jejich možná úskalí. Pojednává i o metodických otázkách a o postavení oboru v soustavě učebních plánů vysokých škol. Kniha se tak stává netradičním doplňkem monografií a vysokoškolských učebnic a je určena studentům fyziky a mechaniky, jakož i učitelům těchto předmětů, a také inženýrům strojního a stavebního zaměření. Podává pomocnou ruku především těm, kteří cítí, že jim dosavadní studium mechaniky z nějakých důvodů nedalo takové vzdělání, po jakém toužili. Snad to bylo tím, že je učitelé nedokázali pro daný předmět nadchnout, protože jej neuměli proměnit v dobrodružství nikdy nekončícího poznávání světa, do něhož jsme se narodili. Jak pravdivá se v této souvislosti jeví slova Alberta Einsteina, že velké a četné jsou katedry, ale málo je velkých učitelů.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 272 s. ISBN 978-80-7372-455-9.

Rok 2008

Vlasta Bergmanová: Textilana v obrazech a datech

obálka s obrazy areálu Textilany

Kniha přináší ucelený pohled na historii podniku, který byl největší svého druhu v naší republice. Za dobu své téměř dvousetleté historie, jež začala roku 1806 založením malé přádelny bavlny v údolí Harcovského potoka v Liberci a skončila v roce 2003 ukončením výroby a následným konkurzem, prošel podnik obrovskými proměnami. Za svých nejvýznamnějších majitelů, příslušníků rodu Liebiegů, byl jedním z nejrozsáhlejších průmyslových koncernů v tehdejším Rakousko-Uhersku a významné postavení si udržel i za první republiky. Neztratil ho ani po válce, kdy se stal národním podnikem a jeho produkce představovala více než 40 procent celkové výroby vlnařských tkanin a pletenin v ČSSR. Z výsluní ustoupil teprve v devadesátých letech 20. století, kdy postupně zastavoval výrobu v jednotlivých závodech, až jeho konec završila dražba a likvidace všeho, co k němu patřilo.

Detailní informace o všech peripetiích podniku doprovází množství dobových fotografií, časopiseckých a novinových výstřižků, ukázek ze vzorníků, map a náčrtků i další dokumenty. Kniha je určena nejen bývalým zaměstnancům Textilany a odborné veřejnosti, textilákům a studentům, ale také všem zájemcům o regionální historii.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Redakční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Odborné rady a pomoc při zpracování Jiří Bitnar, Břetislav Daněk, Jaroslav Horáček a Miloslava Melanová. Obrazové materiály Rudolf Bergman, Vlasta Bergmanová, Jiří Bitnar, Krista Blaževičová, Karel Caidler, Lydie Dostálová, Milan Drahoňovský, Zdeněk Glaser, Ivan Hlaváč, Jaroslav Horáček, Soňa Kalendrová, Petr Košek, Pavel Kryl, Pavel Liška, Jiří Maršík, Martin Šmejc, Karel Nádeník, Stanislav Nosek, Jiří Štern, Radka Valentin, Michal Večerník, Michal Vik a archiv Textilany. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 264 s. ISBN 978-80-7372-399-6.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 29.–30. března 2007

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma a Kateřina Váňová. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 180 s. ISBN 978-80-7372-309-5.

Eurolitteraria & Eurolingua 2007

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Milada Hirschová, Jiří Chocholoušek, Věra Jarolímková, Eva Koudelková, Naděžda Kvítková, Václav Lábus, Petr Mareš, Tomáš Matějec, Zdeněk Šanda, Eva Štědroňová, Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 344 s. ISBN 978-80-7372-292-0.

Kamila Podrápská: Kapitoly z lingvodidaktiky německého jazyka

geometricky konstruovaná obálka

Vysokoškolská skripta z didaktiky německého jazyka, určená přednostně studujícím oboru německého jazyka na pedagogických fakultách, ale také učitelům navštěvujícím kurzy celoživotního vzdělávání. Studijní text si klade za cíl seznámit s problematikou výuky němčiny na základních školách, jako je například vedení hodiny, testování a zkoušení, využití literatury a didaktických her nebo práce s audiovizuálními médii.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 136 s. ISBN 978-80-7372-293-7.

Rok 2007

Eurolingua & Eurolitteraria 2006

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2006. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Jiří Chocholoušek, Eva Koudelková, Václav Lábus, Tomáš Matějec, Karel Šebesta, Eva Štědroňová, Oldřich Uličný a Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 336 s. ISBN 978-80-7372-182-4.

Rok 2006

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 16.–17. března 2006

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2006. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma, Otto Hejnic a Eva Koudelková. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 140 s. ISBN 80-7372-139-2.

Eurolingua & Eurolitteraria 2005

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v září 2005. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Jiří Chocholoušek, Eva Koudelková, Václav Lábus, Tomáš Matějec, Karel Šebesta, Eva Štědroňová, Oldřich Uličný a Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 404 s. ISBN 80-7372-040-X.

Rok 2005

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 17.–18. března 2005

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2005. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční příprava a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma a Daniela Hasíková. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 128 s. ISBN 80-7083-957-0.

Rok 2004

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 11.–13. března 2004

obálka s chlapcem a babičkou

Sborník referátů ze dvou doprovodných akcí, které se konaly v rámci 2. ročníku veletrhu dětské knihy v Liberci – literárněvědného semináře s názvem Současnost literatury pro děti a mládež, pořádaného Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, a konference, kterou organizovala Krajská vědecká knihovna v Liberci pod názvem Cesty ke čtenářství. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Ediční příprava a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie v textu z archivu Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 108 s. ISBN 80-7083-904-X.

Turistické noviny II

noviny

Noviny zpracovalo Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Svazu pro rozvoj cestovního ruchu Český sever. Turistické noviny vycházejí dvakrát do roka a jejich cílem je představit přírodní krásy a turistické zajímavosti Libereckého kraje, ale také dát tipy, jak v tomto turisticky i kulturně zajímavém regionu využít volný čas.

Redakční připrava a jazyková úprava Pavel Vinklát, nakladatelství 555, a Eva Koudelková. Grafické práce a předtisková příprava Ladislav Rainiš, zakázková tiskárna IRBIS, Liberec. Vytisklo Novinové centrum Plzeň. 32 s.

Turistické noviny I

noviny

Noviny zpracovalo Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Svazu pro rozvoj cestovního ruchu Český sever. Turistické noviny vycházejí dvakrát do roka a jejich cílem je představit přírodní krásy a turistické zajímavosti Libereckého kraje, ale také dát tipy, jak v tomto turisticky i kulturně zajímavém regionu využít volný čas.

Redakční příprava Eva KoudelkováJan Šebelka. Jazyková úprava Eva Koudelková. Grafické práce a předtisková příprava Ladislav Rainiš, zakázková tiskárna IRBIS, Liberec. Vytiskla tiskárna MAFRA, a. s., Praha. 32 s.

kresba přadleny
Ilustrace Vlasty Bergmannové ke knize Textilana v obrazech a datech