Publikace Novinky

Rok 2018

Milan Exner: Román Emila Rilkeho nalezený mimo pozůstalost Sedmá divadelní novela

obálka

Román fiktivního spisovatele Emila Rilkeho ROMÁN BASSO CONTINUO chápe divadelní hru v hudební terminologii jako román, kde tradiční postupy jako líčení, popis a charakteristika postav zůstaly coby šifra pod hudební osnovou řeči. Z románu tedy zbyla jen přímá řeč. O divadelním označení ústředních postav Pan Macek – Pan Wacek fiktivní autor poznamenává: Označení „PM“, „PW“ je náhražkou ryze epického „řekl M“, „řekl W“ („řekl pM“, „řekl pW“), které by mělo následovat na konci každé promluvy, nebo v její vnitřní části, případně před promluvou s uvozující dvojtečkou. Text by byl jednotvárný a aktualizace výrazu „řekl“, jako třeba „zvolal“, „vykřikl“, „zasípal“ a tomu podobně, jsou svým počtem omezené, nehledě k tomu, že jsou trapné. Jde o ironii a nadsázku, na nichž ale ulpělo něco pravdy. Přikloní-li se čtenář k názoru, že Román Emila Rilkeho nalezený mimo pozůstalost je skutečně román (jak tvrdí fiktivní autor), anebo jenom kamufláž (jak tvrdí fiktivní editor), je na něm a na způsobu, jak chápe literaturu a jak k ní přistupuje. Neboť úhrnný text této knihy není ani román, ani divadelní hra, nýbrž synkretický text, jenž v ironickém stylu usiluje o postmoderní výpověď o naší současnosti.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Jiří Pikous. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 332 s. ISBN 978-80-87607-87-9.

Věra Vyhlídková: Zůstaly jen vzpomínky Jak se žilo v Pojizeří před sto lety

obálka

Autorčiny vzpomínky na život v Loukově nedaleko Semil a jeho okolí zachycují převážně její dětství a mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby napsání textu, přesto však obsahují až obdivuhodné detaily líčených událostí. Čtenář má možnost nahlédnout nejen do života samotné autorky, ale také jejích prarodičů a rodičů, takže knížka zachycuje časový úsek více než šedesáti let, s počátkem na konci 19. století, což jí umožňuje být velmi všestranným dokumentem. Pozoruhodné jsou zmínky o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem Loukova, z nichž mnohé mohou zaujmout i současné obyvatele obce. Text doprovází desítky dobových i novějších fotografií rodinného, ale také obecnějšího charakteru.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakčně připravila a úvodní slovo napsala Eva Koudelková. Fotografie na obálce Miroslav Koudelka. Ostatní fotografie z archivů autorčiny rodiny a Nakladatelství Bor. Kresby Josef Benedikt. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 128 s. ISBN 978-80-87607-86-2. Vyšlo v edici Odkaz.

Josef Seidel: Jetřichov ve vzpomínkách a dokumentech

obálka

Knížka představuje obec Jetřichov na Broumovsku tak, jak si ji uchovali v paměti její původní němečtí obyvatelé z doby předtím, než svůj domov opustili. Přestože text zahrnuje i krátký exkurz do historie obce, důraz je kladen právě na dobu bezprostředně před druhou světovou válkou. V knize je zachycena nejen faktografie, ale přesvědčivě se tu odráží i dobová atmosféra. Text doprovází množství fotografií, ať už byly převzaty z německého originálu knihy, nebo nově zhotoveny už pro české vydání. Tyto fotografie doplňují reprodukce starých pohlednic. Hlavním cílem knihy je uchovat v tištěné podobě vše, co by v souvislosti s Jetřichovem nemělo být zapomenuto.

Překlad Ilona Horčičková. Redakční předmluva a ediční poznámka Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Obrazové materiály pocházejí většinou z původního německého vydání knihy. Další materiály poskytli Petr Bergmann, Státní okresní archiv v Náchodě, Pavel Koudelka a archiv Nakladatelství Bor. Fotografie na obálce Radomír Marek. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 180+4 s. ISBN 978-80-87607-85-5.

Milan Poutník: Ahasver

obálka

Druhá sbírka písňových textů profesora náchodského gymnázia, kontrabasisty a básníka Milana Poutníka. Jejich atmosféra překvapí svou působivostí a přesvědčivostí. Ať vypovídají o lásce, stýskání, naději nebo zklamání, prozrazují autorovu lásku k životu a životní nadhled umožňující pohlížet na různé lidské slabosti s moudrou shovívavostí. Milan Poutník stejně jako v první sbírce Ještě jsou rána cítit létem předkládá srozumitelné verše, které překvapivě obstojí jako svébytná poezie, třebaže jsou určeny pro zpěvačku a kapelu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Klára Mičíková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 64 s. ISBN 978-80-87607-84-8.

Julius Benko: Dna kořenů

obálka

Třetí autorova básnická sbírka je velmi ovlivněna autorovým dětstvím, vzpomínkami a pocity z jeho rodiště Chomutova a jeho blízkého okolí. Intimními básněmi se prolínají autentické osudy obyčejných lidí i obrazy míst a událostí, které jsou hluboko ukryté v podvědomí – v šeru kořenů jednotlivce i regionu: Vypracované, klidné básnění, zadírá se do čtenáře krajina a všechna věnování. Ve sbírce se autor opět zaměřuje na identitu určitého místa, tentokrát však více než důvěrně známého, vyvěrajícího z něho samotného. Grafický doprovod knihy tvoří série originálních linorytů, které vytvořil v přímé reakci na text chomutovský výtvarník a patriot Josef Šporgy. Sled několika postupně gradujících motivů zajišťuje knize patřičný náboj a zároveň plyne knihou jako samostatná linie vyprávění.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ilustrace Josef Šporgy. Grafika JaVaHa. Vytiskl Geoprint, s. r. o., Liberec. 68 s. ISBN 978-80-87607-81-7.

Petr Taranda: Neklidná léta 1938–1945 na Jablonecku a Semilsku

obálka

Jak napovídá název, kniha zachycuje časový úsek dramatických let 1938 až 1945 v poměrně úzké oblasti Jablonecka a Semilska. Sleduje všechny nejdůležitější události, k nimž tehdy v regionu došlo, ale nevyhýbá se kvůli kontextu ani zmínkám o událostech celonárodního významu. Hlavním záměrem knihy je zachytit osudy českých obyvatel Jablonecka a Semilska od období všeobecné mobilizace v září 1938 přes tzv. druhou republiku až po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem v březnu 1939. Největší důraz je kladen na přiblížení českého národního odboje v celé šíři jeho záběru, tedy odboje vojenského i civilního, zvláštní pozornosti se také těší samý závěr války a popis událostí spojených s činností místních povstaleckých jednotek a partyzánských oddílů. Text knihy doprovází velké množství obrazových dokumentů.

Jazyková korektura Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Kniha neprošla redakční úpravou. Za věcnou správnost odpovídá autor knihy. Obrazové materiály Muzeum Českého ráje v Turnově, Státní okresní archiv Semily, Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou, Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Vendula Jarešová Balatková, Vladimír Buriánek, Jaroslav Hrách, Radan Lášek, Miroslava Ledecká, Anna Lišková, Kateřina Matysová, Jaroslav Průšek, archiv autora a archiv Nakladatelství Bor. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 216 s. ISBN 978-80-87607-83-1.

ed. Jarmila Bachmannová: Jak to bylo dřív Vyprávěnky z Podkrkonoší II

obálka

Knížka je volným pokračováním publikace Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší I (2012). Přináší výběr z vyprávění zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší, tentokrát v obcích na širším Jilemnicku. Přibližuje nám život zdejších lidí v poměrně dlouhém časovém období, protože jsou v ní zařazeny i příběhy pocházející z archivu Ústavu pro jazyk český, jež byly zaznamenány již dříve, a to v letech 1957 a 1965. Publikace je doplněna dobovými fotografiemi. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem zajisté zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Úprava zvuku a příprava zvukových souborů Ivan Mikota ve studiu MI 91. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 208 s. ISBN 978-80-87607-82-4. Vyšlo v edici Domov.

Aleš Fetters: Mariáš v Beránku Náchoďan Vratislav Blažek

obálka

Město Náchod se pyšní velkým množstvím významných rodáků, mezi nimiž poněkud zapadá jméno Vratislava Blažka, jednoho z nejlepších humoristů a satiriků, jaké najdeme mezi českými literáty. K tomu, že se vytratil z obecného povědomí, do velké míry přispěla skutečnost, že příliš brzy opustil nejen svoje rodiště, ale i tehdejší Československo, a v emigraci záhy zemřel. Na rozdíl od jeho kamaráda Josefa Škvoreckého, ale i mnoha jiných, se mu tak nedostalo příležitosti dávat o sobě vědět aktivitami, jež by ho nadále připomínaly, protože doma patřil mezi zakázané autory. Tato kniha je projevem snahy vrátit V. Blažka do povědomí všech, kdo mají rádi nejen dobrou literaturu, ale také humor, který je kořením života.

Knihu, vycházející při příležitosti 45. výročí úmrtí Vratislava Blažka, doprovází množství obrazových dokumentů, z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Fotografie Blažkova autoportrétu na obálce © Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě 2018, Marek Macek (Vratislav Blažek, Autoportrét, olej, překližka, 114,5 × 56,5 cm, nedatováno – 2. pol. 40. let 20. stol., inv. č. O0810). Fotografie dokumentující Blažkův život pocházejí v naprosté většině z rodinného archivu Hany T. Semerad. Ostatní z archivu Antonína Kříže, Nakladatelství Bor, z rodinného archivu Věry Tomanové, foto na s. 32 Jan Ježek. Vytiskl Powerprint, s. r. o., Horoměřice. 120 s. ISBN 978-80-87607-78-7. Vyšlo v edici Balbín.

Adolf Palata: U nás pod Borem Vzpomínky ze života na česko-kladském pomezí

obálka

Paměti Adolfa Palaty (1885–1967), rodáka z Machova, který žil od roku 1936 do konce svého života v Polici nad Metují, vznikly až pár let před jeho smrtí. Zachycují hlavně autorovo mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby napsání textu, ale přesto obsahují někdy až neuvěřitelné detaily líčených událostí. Čtenář má příležitost nahlédnout do života samotného autora, jeho rodiny a přátel, a také obyvatel oblasti na česko-kladském pomezí, přičemž nejednou dochází k přímé konfrontaci životních zvyků i způsobů u nás a v Prusku. Pozoruhodné jsou zmínky autora o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem v Machově, z nichž mnohé mohou být zajímavé i pro současné obyvatele obce. Text doprovází množství obrazových dokumentů. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Úvodní slovo Eva Koudelková. Fotografie z archivů autorovy rodiny, Nakladatelství Bor a ze sbírky Jana Stillera. Fotografie na obálce Tomáš Martinec. Výtvarné pojetí znaku městyse Machova Kateřina Ochmanová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 104 s. ISBN 978-80-87607-80-0. Vyšlo v edici Odkaz.

František Jirásko: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

obálka

Kniha zachycuje důležitý úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství rozličných vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny české. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel jeho dcery Elišky Jan Lucemburský i jejich syn Karel IV. Připojování dalších slezských knížectví pokračovalo i v následujícím století, a tady, přesněji za husitských válek, už začíná období, jež podrobně sleduje naše kniha. Není to náhoda, neboť právě tehdy se ve střední Evropě vyostřilo volání po nápravě v rámci katolické církve, odkud vedla postupná cesta k evropské reformaci. V centru zájmu této knihy je proces jejího vzniku, bouřlivého rozvoje i ztráty nabytých pozic ve Slezsku a v blízkém Kladsku po třicetileté válce, stejně jako průvodní jev zdejších dramatických událostí v době rekatolizace – vznik kostelů míru a kostelů milosti.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ediční a redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Portréty panovníků Mirko Juna. Obrazové materiály František Jirásko, Krzysztof Mazurski, Jacek Potocki, Karel Hník, Pavel Koudelka, archiv Jana Stillera a archiv Nakladatelství Bor. Mapa na předsádce a erby Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 148 s. ISBN 978-80-87607-76-3. Vyšlo v edici Balbín.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 21.–22. března 2017

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v březnu 2017, jejíž téma Kouzelný svět příběhů aneb Umění vyprávět nejen slovy vycházelo jednak ze zaměření letošního Veletrhu dětské knihy, který proběhl 8.–10. června 2017 rovněž v Liberci, a jednak z aktuálního dění v kulturním životě. Tomu byla věnována dílčí témata: kniha v konkurenci dalších médií; text a ilustrace jako jeden vypravěč příběhu; fenomén interaktivní knihy. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Vítězslav Doležal, Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-75-6 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-83-9 (Krajská vědecká knihovna).

Rok 2017

David Khol: Mám rád ty hory

obálka

Soubor povídek velkého milovníka Jizerských hor, který „svoje“ hory vnímá jako mýtické a mystické místo a zároveň symbol volnosti a nespoutanosti. V příbězích s přídechem tajemna se autor ze svého vztahu k horám vyznává, a aby nikdo nezůstal na pochybách o tom, jak dobře je zná, snaží se v maximální míře uchovat ducha zdejšího kraje se vším, co k němu patří. Texty doprovázejí fotografie Václava Lábuse, dalšího z obdivovatelů Jizerek i jejich podhůří.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Kateřina Hmirová, Eva Koudelková. Fotografie Václav Lábus. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-74-9.

ed. Eva Koudelková: Pověsti z Novoměstska nad Metují

obálka

Kniha vychází ze souboru pověstí Nové Město a okolí v pověstech a vyprávěních, vydaného v roce 2004 Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují. Oproti původní edici však došlo k mnoha změnám, především ve složení zařazených textů. Přibylo velké množství nových, jiné naopak byly vyřazeny, protože se kryly se soubory pověstí z Dobrušska a Orlických hor, které byly od roku 2004 vydány. Pověsti v knize jsou řazeny do třech oddílů podle oblastí, kam jsou zasazeny svým dějem. První z oddílů je věnován vyprávěním o Novém Městě, Krčíně a Výrově; ve druhém najdou zájemci historky o Novém Hrádku a Frymburku; třetí, nejrozsáhlejší, obsahuje pověsti z okolní krajiny vymezené zhruba hranicemi obcí seskupených ve Sdružení obcí regionu Novoměstska. Součástí knihy je rozsáhlá příloha, obsahující historický, geografický, etnografický a folkloristický komentář, místní rejstřík, soupis veškeré literatury a také slovníček neznámých slov.

Sestavila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Klára Novotná Mičíková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 232 s. ISBN 978-80-87607-72-5. Vyšlo v edici Odkaz.

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu