Publikace Novinky

Rok 2018

ed. Jarmila Bachmannová: Jak to bylo dřív Vyprávěnky z Podkrkonoší II

obálka

Knížka je volným pokračováním publikace Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší I (2012). Přináší výběr z vyprávění zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší, tentokrát v obcích na širším Jilemnicku. Přibližuje nám život zdejších lidí v poměrně dlouhém časovém období, protože jsou v ní zařazeny i příběhy pocházející z archivu Ústavu pro jazyk český, jež byly zaznamenány již dříve, a to v letech 1957 a 1965. Publikace je doplněna dobovými fotografiemi. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem zajisté zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Úprava zvuku a příprava zvukových souborů Ivan Mikota ve studiu MI 91. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 208 s. ISBN 978-80-87607-82-4. Vyšlo v edici Domov.

Aleš Fetters: Mariáš v Beránku Náchoďan Vratislav Blažek

obálka

Město Náchod se pyšní velkým množstvím významných rodáků, mezi nimiž poněkud zapadá jméno Vratislava Blažka, jednoho z nejlepších humoristů a satiriků, jaké najdeme mezi českými literáty. K tomu, že se vytratil z obecného povědomí, do velké míry přispěla skutečnost, že příliš brzy opustil nejen svoje rodiště, ale i tehdejší Československo, a v emigraci záhy zemřel. Na rozdíl od jeho kamaráda Josefa Škvoreckého, ale i mnoha jiných, se mu tak nedostalo příležitosti dávat o sobě vědět aktivitami, jež by ho nadále připomínaly, protože doma patřil mezi zakázané autory. Tato kniha je projevem snahy vrátit V. Blažka do povědomí všech, kdo mají rádi nejen dobrou literaturu, ale také humor, který je kořením života.

Knihu, vycházející při příležitosti 45. výročí úmrtí Vratislava Blažka, doprovází množství obrazových dokumentů, z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Fotografie Blažkova autoportrétu na obálce © Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě 2018, Marek Macek (Vratislav Blažek, Autoportrét, olej, překližka, 114,5 × 56,5 cm, nedatováno – 2. pol. 40. let 20. stol., inv. č. O0810). Fotografie dokumentující Blažkův život pocházejí v naprosté většině z rodinného archivu Hany T. Semerad. Ostatní z archivu Antonína Kříže, Nakladatelství Bor, z rodinného archivu Věry Tomanové, foto na s. 32 Jan Ježek. Vytiskl Powerprint, s. r. o., Horoměřice. 120 s. ISBN 978-80-87607-78-7. Vyšlo v edici Balbín.

Adolf Palata: U nás pod Borem Vzpomínky ze života na česko-kladském pomezí

obálka

Paměti Adolfa Palaty (1885–1967), rodáka z Machova, který žil od roku 1936 do konce svého života v Polici nad Metují, vznikly až pár let před jeho smrtí. Zachycují hlavně autorovo mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby napsání textu, ale přesto obsahují někdy až neuvěřitelné detaily líčených událostí. Čtenář má příležitost nahlédnout do života samotného autora, jeho rodiny a přátel, a také obyvatel oblasti na česko-kladském pomezí, přičemž nejednou dochází k přímé konfrontaci životních zvyků i způsobů u nás a v Prusku. Pozoruhodné jsou zmínky autora o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem v Machově, z nichž mnohé mohou být zajímavé i pro současné obyvatele obce. Text doprovází množství obrazových dokumentů. Kniha vychází již ve druhém vydání.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Úvodní slovo Eva Koudelková. Fotografie z archivů autorovy rodiny, Nakladatelství Bor a ze sbírky Jana Stillera. Fotografie na obálce Tomáš Martinec. Výtvarné pojetí znaku městyse Machova Kateřina Ochmanová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. 2. vydání. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 104 s. ISBN 978-80-87607-80-0. Vyšlo v edici Odkaz.

František Jirásko: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

obálka

Kniha zachycuje důležitý úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství rozličných vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny české. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel jeho dcery Elišky Jan Lucemburský i jejich syn Karel IV. Připojování dalších slezských knížectví pokračovalo i v následujícím století, a tady, přesněji za husitských válek, už začíná období, jež podrobně sleduje naše kniha. Není to náhoda, neboť právě tehdy se ve střední Evropě vyostřilo volání po nápravě v rámci katolické církve, odkud vedla postupná cesta k evropské reformaci. V centru zájmu této knihy je proces jejího vzniku, bouřlivého rozvoje i ztráty nabytých pozic ve Slezsku a v blízkém Kladsku po třicetileté válce, stejně jako průvodní jev zdejších dramatických událostí v době rekatolizace – vznik kostelů míru a kostelů milosti.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ediční a redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Portréty panovníků Mirko Juna. Obrazové materiály František Jirásko, Krzysztof Mazurski, Jacek Potocki, Karel Hník, Pavel Koudelka, archiv Jana Stillera a archiv Nakladatelství Bor. Mapa na předsádce a erby Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 148 s. ISBN 978-80-87607-76-3. Vyšlo v edici Balbín.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 21.–22. března 2017

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v březnu 2017, jejíž téma Kouzelný svět příběhů aneb Umění vyprávět nejen slovy vycházelo jednak ze zaměření letošního Veletrhu dětské knihy, který proběhl 8.–10. června 2017 rovněž v Liberci, a jednak z aktuálního dění v kulturním životě. Tomu byla věnována dílčí témata: kniha v konkurenci dalších médií; text a ilustrace jako jeden vypravěč příběhu; fenomén interaktivní knihy. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Vítězslav Doležal, Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-75-6 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-83-9 (Krajská vědecká knihovna).

Rok 2017

David Khol: Mám rád ty hory

obálka

Soubor povídek velkého milovníka Jizerských hor, který „svoje“ hory vnímá jako mýtické a mystické místo a zároveň symbol volnosti a nespoutanosti. V příbězích s přídechem tajemna se autor ze svého vztahu k horám vyznává, a aby nikdo nezůstal na pochybách o tom, jak dobře je zná, snaží se v maximální míře uchovat ducha zdejšího kraje se vším, co k němu patří. Texty doprovázejí fotografie Václava Lábuse, dalšího z obdivovatelů Jizerek i jejich podhůří.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Kateřina Hmirová, Eva Koudelková. Fotografie Václav Lábus. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-74-9.

ed. Eva Koudelková: Pověsti z Novoměstska nad Metují

obálka

Kniha vychází ze souboru pověstí Nové Město a okolí v pověstech a vyprávěních, vydaného v roce 2004 Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují. Oproti původní edici však došlo k mnoha změnám, především ve složení zařazených textů. Přibylo velké množství nových, jiné naopak byly vyřazeny, protože se kryly se soubory pověstí z Dobrušska a Orlických hor, které byly od roku 2004 vydány. Pověsti v knize jsou řazeny do třech oddílů podle oblastí, kam jsou zasazeny svým dějem. První z oddílů je věnován vyprávěním o Novém Městě, Krčíně a Výrově; ve druhém najdou zájemci historky o Novém Hrádku a Frymburku; třetí, nejrozsáhlejší, obsahuje pověsti z okolní krajiny vymezené zhruba hranicemi obcí seskupených ve Sdružení obcí regionu Novoměstska. Součástí knihy je rozsáhlá příloha, obsahující historický, geografický, etnografický a folkloristický komentář, místní rejstřík, soupis veškeré literatury a také slovníček neznámých slov.

Sestavila, převyprávěla a doprovodnými texty opatřila Eva Koudelková. Ilustrace Klára Novotná Mičíková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 232 s. ISBN 978-80-87607-72-5. Vyšlo v edici Odkaz.

Petr Grandl: Osudové chvíle

obálka

Povídkový soubor už svým názvem naznačuje, že se vzdaluje předchozím sbírkám povídek téhož autora, pojmenovaným Osudové paragrafyOsudové paragrafy 2. Zatímco inspirační zdroje jsou stejné, tedy reálné události, jež obohacuje autorova fantazie, liší se částečně tematika nových povídek. Ne ve všech totiž jde o kriminální případy, s nimiž se autor, profesí právník, seznámil v průběhu své praxe. Některé z nich se více než trestnými činy zabývají psychologií jejich aktérů na obou stranách bariéry, tedy viníků i těch, co je vyšetřují a později případně soudí. Nemalou roli hrají i další osoby činné v justici, státní zástupci a obhájci. Se sondami do psychiky postav jdou ruku v ruce často kladené otázky po morální stránce líčených skutků a dva autorovy oblíbené motivy: vyšší, nadosobní spravedlnost a také osud, nevyzpytatelný a neustále překvapující.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Mirko Juna. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 216 s. ISBN 978-80-87607-73-2.

Jaromír Jech, Eva Koudelková: Vlastenec, který nezapadl Dvě století Věnceslava Metelky

obálka

Kniha se zabývá osobností preceptora, vlastence, hudebníka, písmáka a všeuměla z Pasek nad Jizerou Věnceslava Metelky (1807–1867), jehož dvoje kulatiny si v letošním roce připomínáme. V první části, plnící roli úvodu ke knize, jejímž autorem je Jaromír Jech, je Metelkova osobnost zasazena do širšího kontextu lokálních písmáků a vypravěčů. V části druhé se její autorka Eva Koudelková zabývá jubilantovým zevrubným životopisem a jeho hudebními, divadelními, a především literárními tvůrčími počiny. Závěr knihy tvoří rozsáhlá textová příloha, obsahující převážně texty z pera V. Metelky. Celou edici doprovází množství fotografií, ilustrací a reprodukcí autorových rukopisů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Ediční a redakční práce Eva Koudelková. Ilustrace Adolf Kašpar, Alois Bulušek, Carl Ernst Morgenstern, Alois Beer. Obrazové materiály Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou, Vítězslav Doležal a archiv Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 176 s. ISBN 978-80-87607-71-8. Vyšlo v edici Odkaz.

Milan Exner: Přímá volba + kompletní Obrazy z gubernie jako bonus od starého herce. Šestá divadelní novela

obálka

Kniha, která vychází v době mezi zvolením Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA a prezidentskými volbami v České republice, připomíná období kolem první přímé volby do úřadu prezidenta u nás, příznačné všeobecným rozpoložením, které Václav Havel už kdysi označil jako „blbou náladu“. Vypravěčem příběhu je herec v důchodu, který se odcizil nejen divadlu, ale i lidem kolem sebe, a složitě hledá cestu z krize, která by nebyla jenom návratem ke starým vztahům a stereotypům. Součástí textu je dramatizace románu slavného ruského autora devatenáctého století, jehož jméno a název díla má čtenář uhodnout. Vedle toho tu najdeme další literární aluze, které jsou součástí specifické hry nazvané divadelní novela, jejíž integrální složkou je intertextovost a střídání různých literárních stylů a stylistických rovin. Krize politiky a krize divadla se tu spojují ve výpověď o dramatu doby, v níž se na první pohled nic zvláštního neděje, ale zároveň jako by se nad ní stahovala zlověstná mračna. Co je v posledku ve hře, je demokracie sama.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrazy na obálce a frontispisu Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 296 s. ISBN 978-80-87607-70-1.

ed. Jarmila Bachmannová: Hovořit je vždycky o čem Vyprávěnky z Podkrkonoší III

obálka

Knížka Hovořit je vždycky o čem je třetím souborem vyprávěnek zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší v letech 2010–2016, tentokrát především na Železnobrodsku a Semilsku, jen několik málo jich pochází z Vysocka a Jilemnicka. Přiřazeny jsou i starší příběhy z magnetofonových nahrávek archivu Ústavu pro jazyk český, které byly pořízeny v roce 1956 v Bozkově, Radčicích a Staré Vsi. Ty patří k našim nejstarším zvukovým záznamům nářečí z této oblasti vůbec. Z jejich porovnání s těmi novějšími je patrné, jak rychle tradiční místní nářečí za těch necelých šedesát let vymizelo. I tato publikace je doplněna dobovými fotografiemi a kompaktním diskem. Příběhy v podání místních vypravěčů svým přirozeným půvabem jistě zaujmou čtenáře nejen z Podkrkonoší.

Redakce a jazyková úprava Jarmila Bachmannová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Úprava zvuku a výroba CD Ivan Mikota ve studiu MI 91. Digitální retuš fotografií Ladislav Novotný, Pavel Koudelka. Fotografie na obálce Josef Podvalský. Mapka na předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 264 s. ISBN 978-80-87607-69-5. Vyšlo v edici Domov.

ed. Eva Koudelková: Byli jsme tam doma Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku

obálka

Kniha Byli jsme tam doma zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části Kladska zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické záznamy vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i čtenářům odjinud. Vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují Český koutek očima těch, kdo byli přímo v centru dění. Z jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě tamějších obyvatel, ale také o událostech na konci války nebo těsně po ní. Svou „kladskou“ tematikou kniha navazuje na předchozí tituly Nakladatelství Bor, Čtení o Českém koutku (2011) a Výpravy do Českého koutku (2012), a stejně jako v nich, i zde čtenář najde množství fotografií i dalších obrazových dokumentů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Fotografie Vítězslav Doležal, Tomáš Novotný, Jan Stiller, Jana Wienerová, Ladislav Knytl, Radek Ledvinka, archiv Nakladatelství Bor. Mapa na přední předsádce Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 256+8 s. ISBN 978-80-87607-68-8. Vyšlo v edici Domov.

Postava

Ilustrace Milana Janáčka ke knize Zase zvednout hlavu