O nás Pokyny pro autory odborných publikací

Nakladatelství Bor přijímá texty ve formátu Microsoft Word libovolné verze (*.doc, *.docx), ve formátu RTF (*.rtf) nebo ve formátu OpenDocument (*.odt). Text musí obsahovat resumé v cizím jazyce a přehled literatury citované podle normy ČSN ISO 690:2011 nebo ČSN ISO 690:2022 (viz dále), případně poznámkový aparát. Obecně máme tyto požadavky:

Vyznačování v textu

Citace textu z jiné publikace: kurzívou bez uvozovek na začátku a na konci, nejedná-li se o přímou řeč (pak je naopak nutné uvozovky neopomenout).

Citace názvu knihy: kurzívou bez uvozovek na začátku a na konci.

Zvýraznění důležitého pojmu: kurzívou bez uvozovek na začátku a na konci.

Zvýraznění případně ještě důležitějšího pojmu: tučně bez uvozovek na začátku a na konci.

Literatura

Citujte zásadně podle normy ČSN ISO 690:2011, resp. ČSN ISO 690:2022. Pro běžného uživatele existuje několik rozborů obou verzí této normy, o jeden z nejpoužívanějších se zasloužila Mgr. Zdeňka Firstová z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, viz její neustále upravovanou a doplňovanou webovou stránku.

Monografie:
WELLEK, René a WARREN, Austin. Teorie literatury. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-032-3.
Příspěvek ve sborníku:
BÍLEK, Jan, ed. Dva dopisy Jarmily Čapkové Tomáši G. Masarykovi. In: KOUDELKOVÁ, Eva, ed. Panu profesorovi s úctou: pocta Aleši Fettersovi. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2013, s. 22–27. Balbín, sv. 7. ISBN 978-80-87607-13-8.
Příspěvek v časopisu:
NOVOTNÝ, Robert. Kříž proti kříži: česká katolická šlechta a protihusitské kruciáty. Dějiny a současnost, 2012, roč. 34, č. 10, s. 36–39. ISSN 0418-5129.
Webová stránka:
Leonardo da Vinci. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. 5. 10. 2004, poslední změna 9. 11. 2007 [cit. 11. 11. 2007]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Poznámkový aparát

Poznámky musí být vytvořeny pomocí funkce automatických poznámek pod čarou, kterou poskytují všechny moderní textové procesory (Microsoft Word, LibreOffice Writer aj.). Věcně by měly obsahovat buď dodatky k vlastnímu textu, nebo odkazy na literaturu, citovanou podle normy ČSN ISO 690:2011, resp. ČSN ISO 690:2022, konkrétně formou průběžných poznámek (příjmení a první písmeno jména autora, název publikace a číslo strany). Zásadně upřednostňujeme tuto formu odkazů na literaturu před jinými způsoby, rovněž povolenými v normě (jako je odkaz na číslo publikace v seznamu literatury či velmi oblíbený odkaz formou příjmení autora a roku vydání publikace).

Obrázky

Obrázky by měly být vloženy do textu na místo, kde je chcete zobrazit, a opatřeny popiskami, chcete-li je uvést, ale kromě toho je bezpodmínečně nutné obrázky zaslat zároveň jako samostatné soubory, protože extrakce obrázku z textového souboru je nejen pracná (a občas nemožná), ale hrozí také zkreslením.

hronovská evangelická fara
Linoryt z obálky knihy Na Chocholouši