Publikace Filosofie

Rok 2023

Milan Exner: Fenomenologie a evoluce Bytí a evoluce I

obálka

Kniha je autorovou první ryze filosofickou prací a představuje první díl v proponované řadě Bytí a evoluce I–IV. Titul knihy znamená zásadní spor epistemologie, totiž co je „fenomén“ ve vědě. Autor soudí, že nevnímáme ani tak fenomény, jako spíše reálné věci světa, které mají určitou funkci a strukturu. Abychom to dokázali, musíme vždy už nahlížet za jevovou stránku skutečnosti. To v důsledku znamená fenomenologii, která nahlíží jevy hlubinně neboli „hlubinnou fenomenologii“. Takový přístup je v souladu se současnou vědou a možnostmi jejích technologií a metodiky.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Obrázek na obálce Birger Strahl (Unsplash.com). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 256 s. ISBN 978-80-88367-37-6. Vyšlo v edici Res humanae. Prodejní cena 298 Kč.

Rok 2015

David Krámský: Filosofické základy psychologie morálky

obálka

Kniha přináší přehled vybraných filosofických teorií, z nichž lze formulovat pojem morálky tak, aby se mohl stát podkladem pro empirický psychologický výzkum. Autor s ohledem na koncepční filosoficko-psychologické průniky a na základě aktuálních výzkumných prací interpretuje pojem morality s ohledem na tři klíčové oblasti: morálního smyslu, morální mysli a morálního jednání. Kniha je jak uceleným a původním přehledem teorií morálky, tak ze současného empirického výzkumu poučeným úvodem do morální psychologie. Na rozdíl od publikací podobného typu se vyrovnává s problematičností rozmanitých psychologických konceptů morálky a konfrontuje je s filosofickým a terminologickým zázemím, na jehož základě byly původně formulovány. Kniha je určena jak pro ty, kteří chtějí nahlédnout pod povrch hojně užívaných pojmů, jako je morálka, dobro, empatie, stud, vina, morální usuzování a morální integrita, tak pro studenty a širší odbornou veřejnost zabývající se studiem morálky z hlediska jejích empirických a psychologických konsekvencí.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Ilustrace Jarmila Krámská. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 176 s. ISBN 978-80-87607-43-5. Vyšlo v edici CogniSci. Prodejní cena 175 Kč.

Rok 2009

Ladislav Tondl: Člověk ve světě techniky Nové problémy filozofie techniky

prostá obálka

Publikace je neodmyslitelně spojena s celoživotní aktivitou autora v různých technických i humanitních oblastech a ukazuje, jak úzce spolu autorův život a dílo souvisejí. Autorovy texty mají mimořádně široký záběr a pokrývají prakticky celou oblast toho, co dnes zařazujeme do filozofie techniky. Autor nahlíží tento obor z různých úhlů pohledu a v deseti kapitolách své knihy analyzuje jeho nejdůležitější pojmy, koncepce, teorie a metody. Pro pochopení celkového zaměření práce je klíčová zejména poslední, desátá kapitola Hodnoty a technický svět. Celkové vyznění knihy je vysoce humanistické, ukazuje, že technický svět není svět sám pro sebe, ale že je aktuální komponentou světa člověka. Cílem rozvíjení techniky pak není pouze zdokonalování techniky samé, ale především všestranný rozvoj člověka.

Edičně připravil David Krámský. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 200 s. ISBN 978-80-86807-64-5. Vyšlo v edici CogniSci.

Recenzovali PhDr. David Krámský, Ph.D., a PhDr. Petr Machleidt, Ph.D.

ed. David Krámský: Kognitivní věda dnes a zítra

obálka s abstraktním motivem

Publikace představuje soubor prací zastupujících všechny oblasti tvořící toto víceoborové vědní odvětví, zabývající se problematikou myšlení a inteligence. Existuje mnoho aspektů, které je třeba zahrnout do diskusí kolem něj, a také je mnoho oborů, které se k němu vyjadřují – lingvistika, neuropsychologie a kognitivní psychologie, logika, informatika, neurologie či filosofie.

Současný kognitivněvědní výzkum otevírá mnohé zásadní otázky, a je patrné, že se ani do budoucna neobejde bez úzké spolupráce více disciplín. Právě s ohledem na mezioborový aspekt jsme náš soubor studií rozčlenili do několika základních okruhů koncipovaných podle oborově blízkých metodologických východisek a podle toho, jak rozvíjejí kognitivněvědní bádání tematizující základní pojmy, jako je mysl, myšlení, poznávání, učení, věda a vědění, a obohacují je o svůj speciální pohled.

Publikace je určena studentům, pedagogům a širší odborné veřejnosti humanitního zaměření (zvláště z oblasti filosofie, psychologie a lingvistiky), ale též zájemcům o neurovědu a technické obory (informatika a kybernetika), tedy široké čtenářské obci zabývající se dalšími možnosti fascinujícího mezioborového studia lidské mysli.

Editor David Krámský. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková úprava Eva Koudelková, Václav Lábus. Redakční práce Pavel Koudelka. Na obálce fotografie oblohy; autor TheBrockenInaGlory, licence CC BY-SA 3.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 304 s. ISBN 978-80-86807-55-3. Vyšlo v edici CogniSci.

Recenzovali prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., a PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Rok 2008

David Krámský: O povaze humanitních věd K etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání

obálka s jeskyní

Kniha si klade za cíl seznámit zájemce o humanitní vědy a studenty rozmanitých humanitních oborů s metodologickými a etickými zřeteli bádání o člověku. Humanitní vědy jsou zde představeny jako určitý svébytný a specifický pohled na člověka, který má svou historii a původ a který v sobě zahrnuje celou řadu zdánlivě zcela samostatných a různorodých vědních disciplín jako například psychologii, pedagogiku, sociologii, politologii či historii. Kromě základního vymezení metodologických a etických problémů humanitních věd poukazuje kniha i na problematičnost užívání některých v humanitních vědách dnes velmi frekventovaných pojmů jako například kompetentnost, interdisciplinarita a multikulturalismus. Rámec všech úvah nad humanitními obory je pak tvořen několika klíčovými rozbory vzdávajícími hold všem odvážným přístupům, dílům a autorům, kteří humanitní vědy oživují a polidšťují.

Jazyková úprava Eva Koudelková. Na obálce fotografie z Antilopího kaňonu v Arizoně, USA; autor Meckimac (Ingo Meckmann), licence CC BY-SA 3.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 176 s. ISBN 978-80-86807-75-1. Vyšlo v edici Res humanae.

Recenzovali doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., a doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Rok 2007

ed. David Krámský: Univerzita a mezioborovost

obálka se středověkou miniaturou

Sborník je společným dílem autorů z různých oborů, kteří se v něm pokusili nastínit, jak by podle jejich názoru měla fungovat interdisciplinární komunikace a spolupráce v rámci univerzitních pracovišť na prahu 21. století.

Editor David Krámský. Jazyková úprava Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Na obálce vyobrazení výuky ve středověké univerzitě v Boloni; autor Laurentius de Voltolina, licence public domain. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Digitalbook.cz, Ústí nad Labem. 112 s. ISBN 978-80-86807-69-0. Vyšlo v edici Res humanae.

Recenzovali prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., a PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

David Krámský a kol.: Humanitní vědy dnes a zítra

obálka se skálou

Tvůrci publikace, významní představitelé našich současných humanitních věd, se snaží z úhlů pohledu svých konkrétních oborů zodpovědět otázku, jaký je smysl věd o člověku a jejich budoucnost. Autoři své příspěvky věnovali odkazu nedávno zemřelé nestorky kritického humanitněvědního diskursu, filosofce, paní profesorce Jaroslavě Peškové.

Editor David Krámský. Redakce Břetislav Daněk, Ivan Landa, Jana Šturzová. Jazyková úprava Eva Koudelková, Václav Lábus. Na obálce fotografie pravěké výzdoby argentinské Jeskyně rukou (Cueva de las Manos); autor Reinhard Jahn, licence CC BY-SA 2.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 368 s. ISBN 978-80-86807-33-1. Vyšlo v edici Res humanae.

kresba spisovatele
Samokresba Bohumila Nusky ke knize Práce zahání démony