Publikace Knihy na klíč

Rok 2023

Petra Laurin: Hejnice. Legenda poutního místa / Haindorf. Die Legende des Wallfahrtsortes

obálka

Od počátku biblických dějin se vydávají lidé vedeni láskou a vírou na cesty k poutním místům s mimořádným náboženským významem. Věhlasná spirituální oáza naplněná klidem se nachází v Hejnicích, v zeleném údolí řeky Smědé a v obklíčení bukovými přírodními rezervacemi. Poutníci tam od nepaměti hledají a nacházejí novou naději, odvahu a odpuštění. Legenda tohoto mariánského poutního kultu zůstává současně živým svědectvím o síle opravdových lidských hodnot člověka i společnosti.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Ilustrace Monika Hanika. Ilustrace na str. 44 Renate Schwalbach. Historické pohledy Rostislav Jelínek. Fotografie na str. 67–69 Tomáš Exner. Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Překlady a jazyková úprava Naďa Meissnitzer. Editor Eva Koudelková. Korektury Nina Sophie Capek, Barbora Dufková, Rolf Hill, Marek Sekyra. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 72 s. ISBN 978-80-908039-7-8.

Pavel Kerda: Chci prostě zapomenout

obálka

Kniha, již by bylo při troše nadsázky možné označit za svého druhu román s tajemstvím, obsahuje několik zdánlivě nesourodých literárních žánrů. Osudy jejích dvou aktérů se protnou jednoho krásného letního dne na jablonecké přehradě a toto setkání se pro oba brzy ukáže jako osudové. Nejen proto, že jeden před druhým začne otevírat staré rány, jež by přitom každý nejraději vytěsnil z paměti. Do jejich rodícího se vztahu začnou navíc vstupovat události nové, stejně fatální. Jenže ty se hrdinům pro svůj kriminální přesah brzy vymknou z ruky, a bude muset přijít pomoc zvenčí. Próza v mnoha ohledech volně navazuje na autorovu prvotinu Právo rozhodnout (2006).

Pracovníci nakladatelství knihu zpracovali na zakázku autora, který ji vydal vlastním nákladem.

Fotografie na obálce a na frontispisu Josef Brožek. Jazyková redakce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Tribun EU, s. r. o., Brno. 236 s. ISBN 978-80-11-02698-1.

Rok 2022

Rudolf Brepta: Rudolf Brepta – život a dílo

obálka

Vzpomínky doc. Brepty jsou dokumentem doby. Přinášejí zajímavý, autentický a osobní vhled do časů jeho mládí, které strávil na Slovensku, a do období zavírání vysokých škol za Protektorátu. Čtenář dále sleduje, jak mladý Brepta intenzivně prožíval válečné události a jak se radoval poté, když se po Stalingradu válečná situace obrátila, válka skončila a on mohl dostudovat. Velmi těžce pak vnímal převzetí moci komunisty v roce 1948.

Svým expresivním stylem vyjadřování, bohatým na detaily a zlobná epiteta, čtenáře provází obdobím reálného socialismu, kdy osobní i odborný život byl řízen vedoucí úlohou strany a někteří kolegové byli zbavováni funkcí pro své názory. Čtenář se dozví podrobnosti o lidech, s nimiž se stýkal a spolupracoval, ale také o institucích, v nichž byl zaměstnán.

Doc. Brepta se svými spolupracovníky podstatně přispěl k rozvoji oboru počítačové mechaniky, zvláště pak k analýze šíření elastických vln v poddajných tělesech a k rozvoji numerických metod. Vychoval řadu doktorandů a dobře je připravil pro jejich odbornou dráhu. Ukázal, že osobní úsilí, píle a zanícení jsou nutnými podmínkami pro nalézání řešení vědeckých a inženýrských úloh dnešního světa.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – České společnosti pro mechaniku, z. s.

Editor Miloslav Okrouhlík. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 176 s. ISBN 978-80-87012-82-6.

Suchý Důl a Slavný Vesnice na úpatí Stěn

obálka

Rozsáhlá textová a obrazová publikace početného autorského kolektivu je zaměřena na historii i současnost dvou vsí nedaleko Police nad Metují. Přináší informace a doprovodné obrazové materiály týkající se těchto tematických oblastí: poloha a přírodní podmínky, historie obcí, obecní správa, školství, obyvatelé a jejich činnosti, místní památky a pamětihodnosti, ústní tradice, umělecká tvorba, společenský a kulturní život, sportování a pobyt v přírodě, přeshraniční spolupráce. K publikaci jsou přiloženy podrobné mapy obou vesnic a jejich těsného okolí. Kniha vyšla ve dvou jazykových mutacích, české a polské.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – obce Suchý Důl.

Autoři textů Jan Barták, Radka Beranová, Michal Bureš, Jaroslav Čáp, Josef Dostál, Richard Gürtler, Pavla Gürtlerová, Helena Ištoková, Irena Jirků, Vojtěch Klíma, Blanka Klímová, Tereza Kohlová, Jiří Kopecký, Tomáš Kosař, Eva Koudelková, Antonín Leppelt, Jan Meier, Jaroslav Soumar, Lenka Soumarová, Jiří Spíšek, Václav Sádlo, Richard Švanda, Jan Tůma, Karel Vacek, Marie Vintrová, Tomáš Vítek.

Editorka Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Překlady do polštiny Izabela Kraus-Żurová. Korektura polských textů Tomasz Żur.

Autoři fotografií Josef Tér, Michal Bureš, Jiří Spíšek, Oldřich Jenka, Karel Pfeiffer, Pavla Gürtlerová, Vítězslav Doležal, Josef Dostál, Čestmír Prchlík, Tomáš Šrejber, Günter Bartoš, Miloš Kubeček, Petr Matěna, Richard Gürtler, Libor Jenka, Štěpán Horák, Jan Borna, Petra Hejtmánková, Jiří Kašík, Václav Lábus, Radomír Marek, Martin Myslivec, Jan Šádek, Libor Vacek.

Další fotografie a materiály Státní okresní archiv Náchod, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, Muzeum Broumovska, Muzeum Náchodska, Státní oblastní archiv v Hradci Králové – Archivní oddělení Zámrsk, Národní archiv Praha, nakladatelství JUKO, CBS Nakladatelství, s. r. o., Zlín, obec Suchý Důl, osada Slavný, ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZDŠ Police nad Metují, archivy jednotlivých autorů, některých pamětníků či jejich rodin a archiv Nakladatelství Bor.

Příprava map Miloš Kaválek. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Integraf, s. r. o., Náchod. 336 s. ISBN 978-80-11-01756-9 (česká mutace), 978-80-11-02306-5 (polská mutace).

Projekt byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Rudolf Walzel, Hugo Kleiner: Martínkovice / Märzdorf ve vzpomínkách německých pamětníků

obálka

Knížka popisuje obec Martínkovice na Broumovsku tak, jak si ji mnoho let po odsunu z vlasti uchovali v paměti její původní němečtí obyvatelé. Začíná krátkým exkurzem do hluboké historie broumovského regionu, o něco podrobněji zmíní události první světové války a nejvíce se věnuje době meziválečné, přičemž hlavní důraz klade na dobu těsně před vypuknutím druhé světové války. Popisuje vzhled a fungování vesnice, důležité inovace, jako bylo zavedení vodovodu a telefonního vedení či elektrifikace obce, poskytuje zajímavé informace o životě dělnické třídy a o sociálních problémech, s nimiž se Martínkovice ve spojitosti s místní velkou tkalcovnou potýkaly, a podrobně vykresluje každodenní život tehdejších obyvatel i velice aktivní činnost místních volnočasových spolků. Vrhá tak světlo na období, o němž se toho v české společnosti dlouhou dobu moc nevědělo a které bylo po mnoho let tabuizované. Kniha není zdaleka jen ryze faktografická, ba naopak skrze střípky osobních vzpomínek především vykresluje atmosféru doby. Text je doplněn množstvím dobových fotografií, dílem převzatých z německého originálu, dílem doplněných o fotografie z depozitáře Muzea Broumovska v bavorském Forchheimu a z rodinných alb martínkovických pamětníků. Současníkům tak dává nahlédnout do nedávné historie Martínkovic, která by neměla být zapomenuta.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele, jímž je Heimatkreis Braunau / Sudetenland e. V..

Překlad Dagmar Heeg. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Obrazové materiály pocházejí většinou z původního německého vydání knihy. Další materiály poskytli Walter Hecht, Elisabeth Franke, Magda Winter, Sonja Dankowski, Petr Bergmann, Josef Štěpán. Zpracování plánku obce Martin Burian. Vytiskla Tiskárna Broumov. 180+8 s. ISBN 978-3-00-072990-4.

Petra Laurin: Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor / Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge

obálka

Jizerské hory se svými hustými lesy, žulovými skalami, tajemnými jezírky a močály jsou krajinou pověstí a pohádek. Zřejmě je to i tím, že zima sem přichází dřív než jinde a trvá déle. A lidé, kteří tu žijí, musí tu drsnou přírodu milovat, musí s ní být spjati. Jedním z těch pevných pout bývaly odnepaměti i příběhy o vílách, o nadpřirozených bytostech nebo o síle lásky. Kniha Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor chce znovu vzkřísit zapomenuté historky našeho kraje a možná i naši vlastní identitu, v době globalizace čím dál tím vzácnější jev.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Ilustrace Monika Hanika. Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Překlady Sven Dietrich, Petra Laurin, Naďa Meissnitzer, Irena Nováková, Christa Petrásková, Heidemarie Polívková. Editor Eva Koudelková. Jazyková úprava německých textů Naďa Meissnitzer. Korektury Rolf Hill, Marek Sekyra, Nina Sophie Capek. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 128 s. ISBN 978-80-908039-5-4.

Rok 2021

Jiří Uhlíř: Božena Němcová inspirací pro umění (1842–2020) Ohlas osobnosti, života a díla spisovatelky Boženy Němcové (1820–1862) v poezii, próze, životopisném dramatu, v dramatizacích, hudbě, diskografii, ve filmu a televizi. Soupis dizertací a diplomových prací, soupis literatury a bibliografií k tématu

obálka

Výběrová bibliografie Božena Němcová inspirací pro umění (1842–2020) je v českém písemnictví unikátní dílo zabývající se B. Němcovou (1820–1862). Pro čtenáře bude asi nejpřitažlivější úvodní část, nazvaná Uctívání Boženy Němcové v letech 1837–2020, přinášející objevné informace o spisovatelce od jejího sňatku v září 1837 až po rok 2020, kdy si světová kulturní veřejnost připomínala 200 let od jejího narození. Jádro knihy Jiřího Uhlíře (*1937) tvoří vlastní výběrový soupis básní, básnických sbírek a cyklů, próz, životopisných dramat a dramatizací, dále stručná filmografie i diskografie, soupis akademických prací, bibliografie bibliografií atd. K lepší orientaci v soupise slouží nejen obsah, ale i 17 rejstříků čtyř druhů. Zahraničním uživatelům jsou adresována résumé v angličtině a němčině a pro slovanské badatele také v ruštině. Kniha o B. Němcové tohoto zaměření, pojetí i tematiky je svým rozsahem vůbec první toho druhu u nás i v Evropě. Její vydání doporučila univ. prof. Jaroslava Janáčková z Univerzity Karlovy v Praze, naše nejvýznamnější současná literární vědkyně zabývající se osobností a tvorbou spisovatelky. Naším přáním je, aby kniha nalezla cestu k srdcím všech milovníků a čtenářů B. Němcové inspirující a uctívané.

Pracovníci nakladatelství knihu zpracovali na zakázku autora, který ji vydal vlastním nákladem.

Ilustrace na obálce, návrh obálky Markéta Škopková. Ilustrace na frontispisu a v epilogu Jiří Škopek. Medailonek o autorovi Jitka Slezáková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava bloku Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava obálky Petr Vlček. Překlady resumé Daria Kučová, Lada Petránková, Albina Farková. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují 440 s. ISBN 978-80-270-9906-1.

Petra Laurin: Sladké recepty Němců z Jizerských hor / Süße Rezepte der Deutschen aus dem Isergebirge

obálka

Volné pokračování kuchařky Recepty Němců z Jizerských hor dokládá, že dorty nebo koláčky dokáží mnohem víc než jen uspokojit naši chuť na sladké. Ke všem těm dobrotám se často vážou vzpomínky na příjemné okamžiky, a ty nás posilují, když strádáme. Pro sudetské Němce se po válce staly duševní potravou, snem, který je uchránil před zoufalstvím z toho, že museli opustit místa, kde po generace žili a kde se od nepaměti mísili Němci i Češi bez rozdílu vyznání. O jejich společných bohatých dějinách jsme se ale ve škole neučili, ačkoliv tato koexistence obohacovala a zpestřovala naši kulturu. Sladké recepty Němců jsou toho krásným příkladem a malou ochutnávkou.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Překlady Naďa Meissnitzer. Jazyková korektura Eva Koudelková, Rolf Hill, Dagmar Tesařová. Fotografie SOkA Jablonec nad Nisou, Milan Bajer, Vladimíra Dvořáková, Thomas Sebald, Unsplash, Pixabay, soukromé archivy pamětníků. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 144 s. ISBN 978-80-908039-1-6.

Rok 2020

Petra Laurin: Humor Němců z Jizerských hor / Humor der Deutschen aus dem Isergebirge

obálka

Ztrácející se stopy českých Němců z Jizerských hor postupně poodkrývá edice Domu česko-německého porozumění. Po osudech souvisejících s odsunem a gurmánských zvyklostech dává nyní nahlédnout na způsob jejich žertování. Jaké vtipy kolovaly mezi někdejšími obyvatel Sudet? Drsné i laskavé. Takové, jaký byl i tehdejší život místních lidí. Ze střípků složených pomocí pamětníků se tak vykořeněné pohraničí proměňuje v pestrý obraz krajiny, kterou si nelze než zamilovat.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Podle textů Heinze Wendta a Christy Petráskové sestavila a zpracovala Petra Laurin. Ilustrace Heinz Wendt. Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Překlady Petra Laurin, Irena Nálevková, Naďa Meissnitzer. Jazyková úprava Naďa Meissnitzer, Dagmar Tesařová. Korektura německých textů Rolf Hill. Historické fotografie Hermina Tippeltová. Fotografie Christy Petráskové Zdeněk Cincibus. Fotografie Heinze Wendta Knöpfle Photografie. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 100 s. ISBN 978-80-908039-0-9.

Klíč k pohádce Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec 19.–20. března 2019

obálka

Sborník příspěvků ze 17. ročníku konference Současnost literatury pro děti a mládež, jejímž tématem byla pohádka. Příspěvky autorů z řad literárních vědců, často vysokoškolských učitelů, ale i studentů či knihovníků, byly většinou zaměřeny teoreticky, ale některé přinesly i inspirativní podněty pro praxi, včetně seznámení s výsledky výzkumu věnovaného žánru pohádky. Sborník je zatím poslední z řady jemu podobných, protože po jeho vydání nastal útlum veřejných aktivit v důsledku pandemie způsobené onemocněním COVID‑19.

Sborník podpořený z rozpočtu Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci připravili pracovníci Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Editor Tamara Bučková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková úprava Eva Koudelková. Překlady do angličtiny Robert Kiene. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Návrh obálky Jana Meixnerová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha 144 s. ISBN 978-80-85874-93-8.

Recenzovala PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.

Rok 2019

Petra Laurin: Recepty Němců z Jizerských hor / Rezepte der Deutschen aus dem Isergebirge

obálka

O důležitosti jídla jistě nikdo nepochybuje. Koho ale napadne, že je také svébytným nositelem kultury? Vždyť dokonale spojuje rodiny, lidské generace i celé národy. Právě to měla na mysli autorka této „kuchařky“, když svou knihu sestavovala. Proto také doplnila dobové recepty regionální kuchyně sudetských Němců o zajímavé střípky z minulosti, připomínající výjimečné momenty, jež kdysi proslavily Jizerské hory ve světě, ale i hořké časy, které se už nikdy nesmí vrátit.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Překlady Naďa Meissnitzer. Jazyková korektura Eva Koudelková, Rolf Hill. Fotografie SOkA Jablonec nad Nisou, Milan Bajer, Petra Laurin, Unsplash.com, soukromé archivy pamětníků. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 136 s. ISBN 978-80-270-7121-0.

Rok 2018

Petra Laurin, Irena Nováková, Christa Petrásková: Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945 / Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1945

obálka

Kniha odkrývá osudy Němců z Jizerských hor od konce druhé světové války po současnost. Zaměřuje se na lidi, které postihl odsun, ale mapuje i životy těch, kteří z různých důvodů zůstali. Vedle osobních vzpomínek pamětníků zahrnuje výčet historických fakt, jež chtějí osvětlit příčiny přechodného odcizení obou etnik žijících společně po staletí v porozumění na území Čech, Moravy a Slezska.

Jedná se o výrazně rozšířenou, doplněnou a dvojjazyčnou, česko-německou verzi publikace Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945–1948. Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Domu česko-německého porozumění, o. p. s., v Rýnovicích.

Předmluva, historický přehled, ediční a redakční práce Eva Koudelková. Odpovědná redaktorka Petra Laurin. Odborný poradce Dr. Raimund Paleczek. Fotografie SOkA Jablonec nad Nisou, SOkA Liberec, Městský archiv Waldkraiburg, Milan Bajer, Milan Drahoňovský, Petra Laurin, Christa Petrásková, Ingrid Pavel, soukromé archivy pamětníků. Plánky táborů Ivan Rous. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl TNM Print, s. r. o., Nové Město nad Cidlinou. 296 s. ISBN 978-80-270-4885-4.

Eva Koudelková: Pověsti obcí dolní Metuje

obálka

Kniha obsahuje kompletní soubor lidových vyprávění z oblasti kolem toku řeky Metuje mezi Novým Městem nad Metují a ústím řeky do Labe pod Josefovem. Zahrnuje pověsti z těchto obcí a jejich okolí (obce jsou řazeny abecedně): Bohuslavice; Černčice; Jasenná; Nahořany včetně Lhoty, Dolska a Městce; Rychnovek včetně Doubravice a Zvole; Říkov, Slavětín, Šestajovice včetně Roztoky a Velká Jesenice včetně Veselice, Nového Dvora a Vršovky. Publikace nepřináší jenom adaptace lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě rozsáhlého komentáře, vysvětlivky neznámých výrazů a soupis použité literatury.

Pracovníci Nakladatelství Bor knihu zpracovali na zakázku zadavatele – Tiskárny V&H Print Hlávko, s. r. o., která ji vydala pro Svazek obcí Metuje.

Ilustrace Petr Netík. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Doslov Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. 136 s. ISBN 978-80-905676-5-8.

Rok 2017

Bulletin České společnosti pro mechaniku

obálka

Časopis České společnosti pro mechaniku obsahuje vedle odborných textů z oboru mechaniky texty ve třech stálých kapitolách: Ze života společnosti, v níž lze nalézt kalendárium důležitých událostí, výroční právy a dále všeobecné informace o dění v oboru; kapitoly Významná jubilea členů společnostiNekrology připomínají pozoruhodné osobnosti české mechaniky. Bulletin vychází třikrát ročně.

Pracovníci Nakladatelství Bor bulletin zpracovávají na zakázku zadavatele – České společnosti pro mechaniku, z. s. Na jejích stránkách je bulletin k dispozici ke stažení v elektronické podobě.

Odpovědná redaktorka Iva Petríková. Jazyková korektura českých textů Eva Koudelková. Jazyková korektura anglických textů Nicola Susanne Karásková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Tisk Marten, spol. s r. o., Praha. ISSN 1211-2046.

Rok 2009

Eurolingua & Eurolitteraria 2009

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Výkonní redaktoři Václav Lábus, Kateřina Váňová. Redakce Milada Hirschová, Jiří Chocholoušek, Naděžda Kvítková, Petr Mareš, Alex Röhrich, Zdeněk Šanda, Eva Štědroňová, Vojtěch Veselý. Sazba a grafické práce Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 412 s. ISBN 978-80-7372-544-0.

Cyril Höschl: Eseje o mechanice

obálka s matematickým motivem

Kniha je souborem inspirativních úvah o aplikované mechanice a jejím historickém vývoji. Autor v ní také podává řešení neobvyklých úloh z teorie i praxe a upozorňuje na jejich možná úskalí. Pojednává i o metodických otázkách a o postavení oboru v soustavě učebních plánů vysokých škol. Kniha se tak stává netradičním doplňkem monografií a vysokoškolských učebnic a je určena studentům fyziky a mechaniky, jakož i učitelům těchto předmětů, a také inženýrům strojního a stavebního zaměření. Podává pomocnou ruku především těm, kteří cítí, že jim dosavadní studium mechaniky z nějakých důvodů nedalo takové vzdělání, po jakém toužili. Snad to bylo tím, že je učitelé nedokázali pro daný předmět nadchnout, protože jej neuměli proměnit v dobrodružství nikdy nekončícího poznávání světa, do něhož jsme se narodili. Jak pravdivá se v této souvislosti jeví slova Alberta Einsteina, že velké a četné jsou katedry, ale málo je velkých učitelů.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 272 s. ISBN 978-80-7372-455-9.

Rok 2008

Vlasta Bergmanová: Textilana v obrazech a datech

obálka s obrazy areálu Textilany

Kniha přináší ucelený pohled na historii podniku, který byl největší svého druhu v naší republice. Za dobu své téměř dvousetleté historie, jež začala roku 1806 založením malé přádelny bavlny v údolí Harcovského potoka v Liberci a skončila v roce 2003 ukončením výroby a následným konkurzem, prošel podnik obrovskými proměnami. Za svých nejvýznamnějších majitelů, příslušníků rodu Liebiegů, byl jedním z nejrozsáhlejších průmyslových koncernů v tehdejším Rakousko-Uhersku a významné postavení si udržel i za první republiky. Neztratil ho ani po válce, kdy se stal národním podnikem a jeho produkce představovala více než 40 procent celkové výroby vlnařských tkanin a pletenin v ČSSR. Z výsluní ustoupil teprve v devadesátých letech 20. století, kdy postupně zastavoval výrobu v jednotlivých závodech, až jeho konec završila dražba a likvidace všeho, co k němu patřilo.

Detailní informace o všech peripetiích podniku doprovází množství dobových fotografií, časopiseckých a novinových výstřižků, ukázek ze vzorníků, map a náčrtků i další dokumenty. Kniha je určena nejen bývalým zaměstnancům Textilany a odborné veřejnosti, textilákům a studentům, ale také všem zájemcům o regionální historii.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Redakční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Odborné rady a pomoc při zpracování Jiří Bitnar, Břetislav Daněk, Jaroslav Horáček a Miloslava Melanová. Obrazové materiály Rudolf Bergman, Vlasta Bergmanová, Jiří Bitnar, Krista Blaževičová, Karel Caidler, Lydie Dostálová, Milan Drahoňovský, Zdeněk Glaser, Ivan Hlaváč, Jaroslav Horáček, Soňa Kalendrová, Petr Košek, Pavel Kryl, Pavel Liška, Jiří Maršík, Martin Šmejc, Karel Nádeník, Stanislav Nosek, Jiří Štern, Radka Valentin, Michal Večerník, Michal Vik a archiv Textilany. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 264 s. ISBN 978-80-7372-399-6.

Aleš Richter: Co je dobré vědět o psaní diplomové či disertační práce

obálka

Příručka obsahující obecně použitelné zásady, které mohou pomoci studentům úspěšně projít všemi úskalími, na něž lze narazit při psaní závěrečné práce na vysoké škole. Její autor, vysokoškolský učitel, vychází ze svých letitých zkušeností vedoucího mnoha závěrečných prací a snaží se svoje rady předat co nejpřijatelnějším způsobem. Proto nepřichází s uceleným textem, v němž by se dalo snadno tápat, ale nabízí pouze soubor námětů a rad prověřených časem. Ty jsou navíc upraveny grafikem tak, aby se v nich student co nejrychleji zorientoval.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 20 s. ISBN 978-80-7372-406-1.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 29.–30. března 2007

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma a Kateřina Váňová. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 180 s. ISBN 978-80-7372-309-5.

Eurolitteraria & Eurolingua 2007

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2007. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Milada Hirschová, Jiří Chocholoušek, Věra Jarolímková, Eva Koudelková, Naděžda Kvítková, Václav Lábus, Petr Mareš, Tomáš Matějec, Zdeněk Šanda, Eva Štědroňová, Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 344 s. ISBN 978-80-7372-292-0.

Kamila Podrápská: Kapitoly z lingvodidaktiky německého jazyka

geometricky konstruovaná obálka

Vysokoškolská skripta z didaktiky německého jazyka, určená přednostně studujícím oboru německého jazyka na pedagogických fakultách, ale také učitelům navštěvujícím kurzy celoživotního vzdělávání. Studijní text si klade za cíl seznámit s problematikou výuky němčiny na základních školách, jako je například vedení hodiny, testování a zkoušení, využití literatury a didaktických her nebo práce s audiovizuálními médii.

Knihu zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 136 s. ISBN 978-80-7372-293-7.

Rok 2007

Eurolingua & Eurolitteraria 2006

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v roce 2006. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Jiří Chocholoušek, Eva Koudelková, Václav Lábus, Tomáš Matějec, Karel Šebesta, Eva Štědroňová, Oldřich Uličný a Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 336 s. ISBN 978-80-7372-182-4.

Rok 2006

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 16.–17. března 2006

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2006. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma, Otto Hejnic a Eva Koudelková. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 140 s. ISBN 80-7372-139-2.

Eurolingua & Eurolitteraria 2005

obálka s fotografií Ještědu

Sborník z mezinárodní konference pořádané Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci v září 2005. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Editor Oldřich Uličný. Redakční práce Jiří Chocholoušek, Eva Koudelková, Václav Lábus, Tomáš Matějec, Karel Šebesta, Eva Štědroňová, Oldřich Uličný a Kateřina Váňová. Sazba a grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 404 s. ISBN 80-7372-040-X.

Rok 2005

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 17.–18. března 2005

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2005. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatelů – Technické univerzity v Liberci a Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční příprava a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma a Daniela Hasíková. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 128 s. ISBN 80-7083-957-0.

Rok 2004

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 11.–13. března 2004

obálka s chlapcem a babičkou

Sborník referátů ze dvou doprovodných akcí, které se konaly v rámci 2. ročníku veletrhu dětské knihy v Liberci – literárněvědného semináře s názvem Současnost literatury pro děti a mládež, pořádaného Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, a konference, kterou organizovala Krajská vědecká knihovna v Liberci pod názvem Cesty ke čtenářství. Sborník zpracoval kolektiv pracovníků Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Technické univerzity v Liberci.

Ediční příprava a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie v textu z archivu Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 108 s. ISBN 80-7083-904-X.

Turistické noviny II

noviny

Noviny zpracovalo Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Svazu pro rozvoj cestovního ruchu Český sever. Turistické noviny vycházejí dvakrát do roka a jejich cílem je představit přírodní krásy a turistické zajímavosti Libereckého kraje, ale také dát tipy, jak v tomto turisticky i kulturně zajímavém regionu využít volný čas.

Redakční připrava a jazyková úprava Pavel Vinklát, nakladatelství 555, a Eva Koudelková. Grafické práce a předtisková příprava Ladislav Rainiš, zakázková tiskárna IRBIS, Liberec. Vytisklo Novinové centrum Plzeň. 32 s.

Turistické noviny I

noviny

Noviny zpracovalo Nakladatelství Bor na zakázku zadavatele – Svazu pro rozvoj cestovního ruchu Český sever. Turistické noviny vycházejí dvakrát do roka a jejich cílem je představit přírodní krásy a turistické zajímavosti Libereckého kraje, ale také dát tipy, jak v tomto turisticky i kulturně zajímavém regionu využít volný čas.

Redakční příprava Eva KoudelkováJan Šebelka. Jazyková úprava Eva Koudelková. Grafické práce a předtisková příprava Ladislav Rainiš, zakázková tiskárna IRBIS, Liberec. Vytiskla tiskárna MAFRA, a. s., Praha. 32 s.

kresba přadleny
Ilustrace Vlasty Bergmannové ke knize Textilana v obrazech a datech